ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΕΡΓΑΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
Τ.Κ. 801 00  Κ Υ Θ Η Ρ Α
ΤΗΛ.:2736031202 & 2736038359
FAX  :2736031202

Ἐν Κυθήροις τῇ 5ῃ Ὀκτωβρίου 2009

Ἀριθ. Πρωτ.: 798

Σεβασμιώτατον
Μητροπολίτην Περγάμου
κ. Ἰωάννην
Γραφεῖον Ἐκπροσωπήσεως ἐν Ἀθήναις
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου
Νεοφύτου Δούκα 9
106 74  Ἀθήνας

Σεβασμιώτατε ἅγιε Περγάμου,

          Θερμῶς Σᾶς εὐχαριστῶ διά τήν εὐγενῶς καί ἁρμοδίως παρασχεθεῖσαν μοι ἐνημέρωσιν - διευκρίνισιν διά τοῦ ἀπό 26/9/2009 σεπτοῦ Ὑμετέρου, ἀναφορικῶς πρός τόν ἐπίσημον Θεολογικόν Διάλογον τῶν Ὀρθοδόξων μετά τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν, τό ὁποῖον προσυπογράφετε ὑπό τήν ἰδιότητα Ὑμῶν ὡς Προέδρου ἀπό πλευρᾶς Ὀρθοδόξων τοῦ ἐν θέματι Διαλόγου, ὅ καί ἐμελέτησα μετά πολλῆς προσοχῆς. Σᾶς εὐχαριστῶ, ὡσαύτως, καί διά τήν ἐπισύναψιν ἐν φωτοαντιγράφοις τῶν Μνημονίων τῶν σεπτῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ὁμοφωνούντων διά τήν ὑπό τόν γνωστόν βασικόν ὅρον τῆς καταδίκης τῆς Οὐνίας συνέχισιν τοῦ εἰρημένου Θεολογικοῦ Διαλόγου.

          Ἀναμφιβόλως, Σεβασμιώτατε ἅγιε Πρόεδρε, ἀποτελεῖ βασικόν στοιχεῖον διά τήν συνέχισιν τοῦ Διαλόγου ἡ ὁμοφωνία ὅλων τῶν Αὐτοκεφάλων καί Αὐτονόμων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Ἀσφαλῶς τυγχάνουν σεβασταί καί ἄξιαι πάσης τιμῆς αἱ συνοδικαί Αὐτῶν ἀποφάσεις, ἐρειδόμεναι ὅμως ἀπαραιτήτως ἐπί τῆς αὐθεντίας καί τοῦ κύρους τῶν Ἀποφάσεων τῶν Ἁγίων ἑπτά Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί τῶν Τοπικῶν «ἅς ἐκεῖναι ἀποδεξάμεναι ἐκύρωσαν, ἐπί φυλακῇ τῶν Ὀρθοδόξων δογμάτων ἀθροισθεῖσαι» καί «ἐπί πάντων τῶν ὑπ' αὐτῶν, ὡς ὑπό φωτιστικῆς Χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος ὁδηγουμένων, ἐκτεθέντων ὅρων τῆς ὀρθῆς Πίστεως καί (ἐπί) τῶν Ἱερῶν Κανόνων, οὕς οἱ μακάριοι ἐκεῖνοι, πρός τήν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας διακόσμησιν καί τῶν ἠθῶν εὐταξίαν κατά τάς Ἀποστολικάς παραδόσεις καί τήν διάνοιαν τῆς Εὐαγγελικῆς Θείας Διδασκαλίας συντάξαντες, παρέδωκαν τῇ Ἐκκλησίᾳ...»¹. Ἀναμφιλέκτως Ὀρθοδοξία καί δόγματα πίστεως ὑφίστανται ταυτιζομένων  τῶν Συνοδικῶν Ἀποφάσεων, καί μή τό παράπαν ἀποκλινουσῶν ἐκ τῶν δογματικῶν ὅρων, Ἀποφάσεων καί Ἱερῶν Κανόνων τῶν εἰρημένων Ἁγιοπατερικῶν Ἱερῶν Συνόδων.

          Φρονῶ ταπεινῶς, Σεβασμιώτατε τῶν Ὀρθοδόξων ἅγιε Πρόεδρε, ὅτι καθ' ὅ ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησιολογία εἶναι ἡ ὄντως Ἐκκλησιολογία, μόνη αὐτή ἐκφράζουσα ἀκραιφνῶς καί ἀκλινῶς τήν Κυριακήν, Ἀποστολικήν καί Ἁγιοπατερικήν διδαχήν καί βασιζομένη ἐπ' αὐτῆς καί ἐπί τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ὀρθοδόξου Παραδόσεως, καί ἐφ' ὅσον ὁ διεξαγόμενος διάλογος δέον ὅπως διέπηται καί κατευθύνηται, ἁγόμενος καί φερόμενος μόνον ὑπ' Αὐτῆς -λαμβανομένων ὑπ' ὄψιν καί τῶν ὑπό τῶν ἀντιπαπικῶν Θεολόγων Ἁγίων Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ καί Μάρκου Ἐπισκόπου Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ τιθεμένων ὅρων καί προϋποθέσεων διά τήν διεξαγωγήν τούτου (τοῦ διαλόγου), οὐ μήν ἀλλά καί τῆς ἁγιοπρεποῦς διακηρύξεως τῶν ἀοιδίμων Πατριαρχῶν τῆς Ἀνατολῆς διά τῆς Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου τοῦ 1848, ὡς καί τῆς πεπαρρησιασμένης δηλώσεως περί τοῦ Παπικοῦ Πρωτείου - ἀλαθήτου αὐτοῦ τούτου τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου Κυρίου κ.Βαρθολομαίου ἀπό τοῦ ἐπισήμου βήματος τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1-10-1997)- δέν ὑφίσταται κίνδυνος, ἐμμενόντων ἡμῶν εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησιολογίαν καί τήν προσήλωσιν εἰς τήν Ἁγιοπατερικήν διδασκαλίαν, ἀπαξιώσεως τῶν συνοδικῶν ἀποφάσεων καί διασπάσεως τοῦ ὀρθοδόξου ποιμνίου, τό ὁποῖον ἐκθύμως ἀκολουθεῖ τούς Ὀρθοδόξους ποιμένας του «ἀληθεύοντας ἐν ἀγάπῃ»² καί «ἐκ καθαρᾶς καρδίας ἀλλήλους ἀγαπῶντας ἐκτενῶς»³.

Σεβασμιώτατε ἅγιε Πρόεδρε,

          Ταπεινῶς καί ὁλοψύχως Σᾶς εὔχομαι καί προσεύχομαι ὡς ὁ ἐλαχιστότερος πάντων τῶν Ἐπισκόπων τῆς «Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς» τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησίας διά τήν μετά παρρησίας προβολήν καί προάσπισιν τῶν ὀρθοδόξων πιστευμάτων καί θέσεων ἐν τῷ ἐπικειμένῳ ἐπισήμῳ θεολογικῷ Διαλόγῳ τῶν Ὀρθοδόξων μετά τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν εἰς δόξαν Θεοῦ, εὔκλειαν τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί εὐφροσύνην τῶν εὐσεβῶν καί ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

Ἐπί δέ τούτοις διατελῶ,
Μετά σεβασμοῦ, τιμῆς καί ἀγάπης ἐν Κυρίῳ

† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

 

(1)    Ἀρχιερατικόν Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθῆναι 1999, σελ. 111.

(2)    Ἐφεσ. 4,15.

(3)    Α' Πετρ. 1,22.


Εκτύπωση   Email