ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΙΣ ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ ΕΠΙΜΟΝΟΥ ΕΠΙΚΡΙΤΟΥ

Συνημμένα :
1. Τό ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 256/28-4-2020 ἔγγραφό μου πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.2. Τό ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 216/31-3-2020 ἔγγραφό μου πρός τόν Ἐξοχώτατον Πρωθυπουργόν κ.Κυριᾶκον Μητσοτάκην.


Εκτύπωση   Email