25ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π.Χ.Ο.Ο.Ι. ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΑΧΩΒΑ 20-21/8/2022

25ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π.Χ.Ο.Ο.Ι. ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ "ΑΓΙΑΣ ΤΑΒΙΘΑ"  ΑΡΑΧΩΒΗΣ 20-21/8/2022

Προσφώνησις Συνέδρων
καί ἔναρξις Συνεδρίου Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
ὑπό Σεβ. Κυθήρων Σεραφείμ


Ἅγιοι Πατέρες,
Ἀξιότιμη κ. Πρόεδρε μετά τοῦ Δ.Σ. τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι. καί τῶν Παραρτημάτων του
Ἀξιότιμε κ.Πρόεδρε τοῦ Συνεδρίου,
Ἐλλογιμώτατοι κκ.Καθηγητές,
Ἀγαπητοί σύνεδροι,

     Χάριν ἔχομεν τῷ Κυρίῳ καί Θεῷ ἡμῶν, διότι εὐδόκησε, μετά μίαν διετίαν διακοπῆς τῶν Συνεδρίων τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι., λόγῳ τῆς ἐπιδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, νά συναχθοῦμε καί πάλιν, στίς φιλόξενες Κατασκηνώσεις τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ στόν Παρνασσό. Ὅμως, αὐτή τή φορά, λόγῳ τοῦ ὅτι δέν παρῆλθε ἀκόμη τό πρόβλημα τῆς ἐπιδημίας τοῦ μεταλλαγμένου ἰοῦ, ὁ ἀριθμός τῶν συνέδρων εἶναι περιωρισμένος καί τό πρόγραμμα τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου εἶναι συνεπτυγμένο.
     Ὡστόσο, ὅμως, καί ὑπ’ αὐτάς τάς συνθήκας θά δώσῃ (τό Συνέδριό μας αὐτό) τήν Ὀρθόδοξη Μαρτυρία του καί τά Ἱεραποστολικά του μηνύματα στούς ἐγγύς καί τούς μακράν Ἀδελφούς Χριστιανούς καί ἀνά τόν Ὀρθόδοξο Χριστιανικό κόσμο.
     Αὐτό μαρτυρεῖ καί τό Γενικό Θέμα τοῦ παρόντος 25ου Συνεδρίου μας : ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ καί τό Ἀποστολικό ρητό: «ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες τῶν εὐαγγελιζομένων» (Ρωμ. 10,15).

     Μαρτυρίες δίδονται καθημερινά ἀπό ἑτερόδοξες ὁμολογίες, διάφορες θρησκεῖες, πολιτικά καί κοινωνικά συστήματα καί ὀργανώσεις, ποικιλώνυμες ὁμάδες καί συνασπισμούς. Ἡ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ, ὅμως, καί μάλιστα ΑΝΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ εἶναι κάτι τό ἐντελῶς διαφορετικό. Εἶναι Μαρτυρία Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μαρτυρία τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Μαρτυρία τῆς ἐν Χριστῷ ἀποκαλυφθείσης Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Πίστεως. Μαρτυρία τοῦ ἀληθινοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Μαρτυρία τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ σωτηρίας τῶν πιστῶν, τοῦ κόσμου καί τῆς ἀνθρωπότητος ὅλης.
     Ἡ Ὀρθόδοξος Καθολική Ἐκκλησία μας ξεχωρίζει ἀπό ὅλες τίς ἑτερόδοξες ὁμολογίες, διότι εἶναι ὁ μόνος καί αὐθεντικός φορεύς τῆς σῳζούσης ἐν Χριστῷ Ἀληθείας, τήν ὁποίαν φυλάσσει ὡς ἀνεκτίμητον θησαυρόν καί ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ ἀπερίτμητον, ἀκεραίαν, ἀναλλοίωτον καί γνησίαν, χωρίς τήν παραμικράν προσθαφαίρεσιν. Μακράν ἀπό πλάνες καί αἱρέσεις καί κακοδοξίες τηρεῖ ἀπαρασαλεύτως τήν Εὐαγγελικήν Διδαχήν τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τήν Ἱεράν Παράδοσιν, τούς Θείους καί Ἱερούς Κανόνας καί τήν Ὀρθόδοξον Δογματικήν Διδασκαλίαν.
     Ἡ Ὀρθόδοξος Καθολική Ἐκκλησία μας ἀποτελεῖ τό Ἅγιον Σῶμα, τό ὁποῖον ἔχει Κεφαλήν τόν Θεάνθρωπον Κύριον καί Θεόν ἡμῶν, τόν Ἀρχηγόν τῆς Πίστεως καί τῆς Σωτηρίας ἡμῶν. Αὕτη παρέχει τήν Ὀρθόδοξον Μαρτυρίαν, καθώς εἶναι τό Ἱερόν Πανδοχεῖον, τό Πνευματικόν Ἰατρεῖον, τό Ψυχικόν Θεραπευτήριον καί ἡ Κιβωτός τῆς Σωτηρίας.
     Ἡ Ὀρθόδοξος Καθολική Ἐκκλησία μας δίδει ἀνά τόν κόσμον τήν Ὀρθόδοξον Μαρτυρίαν μέ τόν Θεῖον Λόγον της, πού εἶναι ὁ Εὐαγγελικός καί Ἀποστολικός, ἀλλά καί ὁ Ἁγιοπατερικός Λόγος, μέ τήν Θείαν Λατρείαν καί τά Ἅγια καί Ἱερά Μυστήρια της, μέ τήν Ὀρθοδοξία καί τήν Ὀρθοπραξία της («ἔργοις λάμπουσα Ὀρθοδοξίας» καί πᾶσαν σβεννύουσα κακοδοξίαν) καί μέ τήν μακραίωνα, ὑπέρ τούς 20 χριστιανικούς αἰῶνας, Ἁγίαν καί Ἱεράν Παράδοσίν της.
     Καί εἶναι ἀληθές ὅτι εἰς τάς χώρας καί περιοχάς τῆς Ἱεραποστολῆς ἀνά τήν Οἰκουμένην ἡ Ὀρθόδοξος Καθολική Ἐκκλησία μας ἔχει τήν καλύτερη ἀποδοχή καί τήν γνησιότερη παρουσία καί ἱεραποστολική ἐργασία. Γιατί αὐτή εἶναι ἡ Μία καί Μόνη Ἁγία Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία καί παρέχει τήν σῴζουσα ἀλήθεια καί τήν ἄκτιστη Θεία Χάρι.
     «Ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες τῶν εὐαγγελιζομένων τήν εἰρήνην, τῶν εὐαγγελιζομένων τά ἀγαθά» μᾶς διαβεβαιώνει ὁ θεῖος Ἀπόστολος Παῦλος. Ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ καί τά ἀγαθά τοῦ Θεοῦ εἰρηνεύουν τούς πιστούς καί πληροῦν χαρᾶς καί εὐφροσύνης τάς καρδίας των.
    Ἡ Ὀρθόδοξος μαρτυρία ἀνά τήν Οἰκουμένην σημαίνει τήν ἐκπλήρωσιν τῶν λόγων τοῦ Ἀρχιποίμενος Ἰησοῦ Χριστοῦ, λέγοντος· «καί ἄλλα πρόβατα ἔχω ἅ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης· κἀκεῖνά με δεῖ ἀγαγεῖν, καί τῆς φωνῆς μου ἀκούσουσι, καί γενήσεται μία ποίμνη, εἷς ποιμήν» (Ἰωαν. ι’ 16). Καί ἡ ἐξήγησίς των: «Ἔχω ὅμως καί ἄλλα πρόβατα, πού δέν προέρχονται ἀπό τήν μάνδρα αὐτή τῆς ἰουδαϊκῆς συναγωγῆς, ἀλλά εἶναι διασκορπισμένα ἀνάμεσα εἰς τόν εἰδωλολατρικό κόσμο. Πρέπει καί ἐκεῖνα νά τά ὁδηγήσω καί νά τά ἑνώσω μέ τά ἄλλα. Καί ὅταν ἐγώ θά τά καλέσω γιά νά τά συναθροίσω, ὁπωσδήποτε ἐκεῖνα θά ἀκούσουν τήν φωνήν μου (τήν Εὐαγγελικήν μου διδαχή). Καί ἔτσι, καί ἀπό αὐτά τά πρόβατα καί ἀπό τά ἄλλα θά γίνει μία ποίμνη, ἡ Ὀρθόδοξη Χριστιανική Ἐκκλησία, καί ἕνας Ποιμένας, ὁ Χριστός».
     Καί τά εἰδικώτερα θέματα τοῦ παρόντος Ἱεραποστολικοῦ Συνεδρίου εὑρίσκονται καί κινοῦνται εἰς τό αὐτό μῆκος ὀρθοδόξου κύματος μέ τό γενικό θέμα.
     «Ἑαυτούς Χριστῷ ἀναθέμενοι» εἶναι τό θέμα τοῦ ἐλλογιμωτάτου καί λίαν ἀγαπητοῦ μου Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν κ.Κων/νου Κορναράκη, τέκνου τοῦ πολυσεβάστου μου Καθηγητοῦ μακαριστοῦ Ἰωάννου Κορναράκη, Ὀρθοδόξου Διδασκάλου καί Ὁμολογητοῦ τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Πίστεως καί Παραδόσεως. Σ’ αὐτό τό σπουδαῖο πνευματικό θέμα καταγράφονται «οἱ πατερικές συντεταγμένες γιά τήν κατά Χριστόν πλοήγησι τῶν εὐαγγελιζομένων τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ».
     «Ἡ Χαρά ὡς χριστιανική ἰδιότητα καί ὡς ἐφόδιο γιά τήν Ἱεραποστολή» τοῦ κ.Γεωργίου Μπάρλα, Θεολόγου -Φιλολόγου, εἶναι ἕνα ἀκόμη πνευματικό Θέμα, πού ἀποτελεῖ μία ἀπό τίς ἀπαραίτητες προϋποθέσεις γιά τό θεοφιλές καί σωτήριο ἔργο τῆς Ἱεραποστολῆς. Ὁ ἀληθινός Ἱεραπόστολος βιώνει ὑπαρξιακά τήν χαρά ὡς καρπό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τό Πανάγιο Πνεῦμα ἔχει σκηνώσει μέσα στήν ὕπαρξί του, ἀρδεύοντας τόν νοῦν, τήν ψυχήν καί τήν καρδίαν του καί ἀποδίδει τούς Ἁγιοπνευματικούς καρπούς, ἕνας ἀπό τούς ὁποίους εἶναι καί ἡ χαρά, ἡ πνευματική χαρά.
     Καί οἱ δύο προβολές ὀπτικοακουστικοῦ ὑλικοῦ μέ θέμα ἡ πρώτη : «Φωτεινός Φάρος Ὀρθοδοξίας» ἡ ἀνέγερσις Σχολείου στήν παραγκούπολη τοῦ Κροῦ Μπέϊ στή Σιέρρα Λεόνε καί ἡ δεύτερη: «Οἱ ἀναμνήσεις μου ἀπό τόν Ἱεράρχη Ἱεραπόστολο Μητροπολίτη Πισιδίας κυρό Σωτήριο (Τράμπα) θά μᾶς δώσουν πολύτιμα ἐναύσματα ἀπό τήν ἐφαρμοσμένη Ἱεραποστολή ἀπό διακεκριμένους Ἱεραποστόλους (ὅπως ἦταν ὁ ἀπό Κορέας Μητροπολίτης Πισιδίας κυρός Σωτήριος) καί σπουδαῖα μηνύματα καί διδάγματα ἀπό τόν Ἱεραποστολικό στίβο.
     Ἀφοῦ εὐχαριστήσω ἐκ βαθέων τούς ἐν θέματι εἰσηγητάς καί τούς παρουσιαστάς τῶν προβολῶν ὀπτικοακουστικοῦ ἱεραποστολικοῦ ὑλικοῦ, καθώς ἐπίσης τήν κ.Πρόεδρο καί τά Μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι. διά τήν ὀργάνωσιν τοῦ Συνεδρίου μας αὐτοῦ, καθώς ἐπίσης καί τόν Πρόεδρον τοῦ Συνεδρίου κ.Νικόλαον Σανιδᾶν, νά εὐχηθῶ καλό καί εὐλογημένο νά εἶναι τό ἱεραποστολικό μας αὐτό διήμερο μέ καρπούς πνευματικούς καί πλούσιο τόν θεῖο φωτισμό τοῦ Παναγίου Πνεύματος εἰς ὅλους τούς συνέδρους ἐπ’ ἀγαθῷ τοῦ σπουδαίου Ἱεραποστολικοῦ ἔργου τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι. καί τῶν τοπικῶν παραρτημάτων αὐτοῦ.
     Ἡ Χάρις τῆς Παναγίας μας νά σκεπάζη τό Ἱεραποστολικό μας αὐτό Συνέδριο καί οἱ θεοπειθεῖς ἱκεσίες καί ἐντεύξεις της πρός τόν Θεόν της καί Θεόν ἡμῶν νά κατευθύνουν τά διαβήματά μας εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν καί Ἱεραποστολικόν. Σᾶς εὐχαριστῶ. 

25ο Ἱεραποστολικό Συνέδριο– Σάββατο 20/8/2022
https://www.ierapostoli.gr/25%ce%bf-%ce%b9%ce%b5%cf%81%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%bf-%cf%83%ce%ac%ce%b2%ce%b2%ce%b1%cf%84%ce%bf-20822/

25ο Ἱεραποστολικό Συνέδριο– Κυριακή 21/8/2022
https://www.ierapostoli.gr/25%ce%bf-%ce%b9%ce%b5%cf%81%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%ba%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-21822/

Εκτύπωση