Slide background
Slide background

Ἐν Κυθήροις τῇ 30ῇ Μαρτίου 2023

Δήλωσις Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ,
κατόπιν σχετικοῦ δημοσιεύματος τῶν «Κυθηραϊκῶν»

Στίς 23 Νοεμβρίου 2022 συνέταξα δήλωσιν ἐξ ἀφορμῆς εἰδήσεως τῶν «Κυθηραϊκῶν», σχετικά μέ τήν ἀθωωτική άπόφασι τοῦ Β’ Τριμελοῦς Πλημμελειοδικείου Πειραιῶς ὑπέρ τῆς ταπεινότητός μου. Ἔγραψαν τότε τά «Κ» ὅτι ἡ ἀθώωσις βασίσθηκε στό ὅτι προφασίσθηκα ἄγνοια τῆς Κ.Υ.Α. (αὐτό τό ἔγραψαν καί ἄλλες ἐφημερίδες), ὅπερ ἀτοπον καί ἀβάσιμο.

Στό φ. τοῦ Μαρτίου 2023, σελ.5, τἀ «Κυθηραϊκά» ἀναφέρονται στήν παῦσι τῆς διώξεώς μου, ἐνῶ ἡ ὑπόθεσίς μου εἶχε παραπεμφθῆ σέ ἐκκλησιαστικό ἀνακριτή.

Ἐπειδή, λοιπόν, δέν εἶμαι ἕνας ἰδιώτης, ἀλλά Ποιμενάρχης τῆς Ἑλλαδικῆς μας Ἐκκλησίας. Καί ἐπειδή στό δημοσίευμα τῶν «Κ» λέγεται ἡ μισή ἀλήθειᾳ καί παραποιεῖται ἡ πραγματικότητα (ἄς θεωρήσω μέ καλό λογισμό ὅτι γίνεται ἀπό ἄγνοια τῆς ἀλήθειας), - καί μάλιστα δηλώνει ὁ κ.Διευθυντής τῶν «Κ» ὅτι ἡ εἴδησίς του προέρχεται «ἀπό πηγή μή ἐπιδεχόμενη οἱασδήποτε ἀμφισβήτησης, τήν πλέον ἔγκυρη». Γι’ αὐτό θεωρῶ ὡς ὑποχρέωσι ἐνώπιον τοῦ Ποιμνίου μου (τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ Λαοῦ τῆς Θεοσώστου Ἐπαρχίας μου) νά εἰπῶ καί αὐτή τή φορά «πᾶσαν τήν ἀλήθειαν καί μόνην τήν ἀλήθειαν». Ἀπαντῶ λοιπόν:

1. Στό θέμα τοῦ ἐμβολίου γιά τόν Covid-19, ἐπειδή ἀπό τήν ἀρχή ὑπῆρχε ἔντασις καί ἀπό τίς δυό μεριές (ἐμβολιασμένους καί ἀνεμβολίαστους), δέν προέτρεψα, οὔτε ἀπέτρεψα κανένα ἀπό «τούς ἄμβωνες» τῶν Ἐκκλησιῶν, ἐνῷ τά «Κ» ἰσχυρίζονται τό ἀντίθετο γιά μένα.

2. Ἡ μόνη ἐξαίρεσις ἔγινε στίς 27 Δεκεμβρίου 2020 σέ ἑσπερινή Ἱερή Παράκλησι πρός τήν Παναγία Μυρτιδιώτισσα στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας Κυθήρων. Τί ἔγινε ὅμως ἐκεῖ; Εἶχα εἰδήσεις ἀπό Ὀρθόδοξη Χριστιανική Ἀδελφότητα τῆς Ἰταλίας γιά τήν ἀναστάτωσι ἑκατομμυρίων χριστιανῶν τοῦ δυτικοῦ κόσμου («παπικῶν») καί μάλιστα γιά τήν διαμαρτυρία τῶν μελῶν τῆς «καθολικῆς ἱεραρχίας» τῆς Ἀμερικῆς, διότι εἶχαν τήν πληροφορία ὅτι τά ἐμβόλια γιά τόν Covid-19 προέρχονται ἀπό τήν ἐπεξεργασία ἐκτρωμένων ἐμβρύων. Ἐπληροφορήθην ὅτι ὁ Πάπας τῆς Ρώμης συμφώνησε μέ τούς ὀπαδούς του γιά τήν κατά τά ὡς ἄνω προέλευσι τῶν ἐμβολίων αὐτῶν, ἀλλά τούς ἐδήλωσε ὅτι πρέπει γιά τήν ὑγεία τους νά τό παραβλέψουν αὐτό καί νά κάνουν τό ἐμβόλιο. Εἶχα ἀκόμη πληροφορίες ὅτι οἱ τρεῖς θρησκευτικοί ἀρχηγοί τῆς Αὐστραλίας ἀρχικά ἀπευθύνθηκαν στόν Πρωθυπουργό τῆς Χώρας καί γιά τούς παραπάνω λόγους ἐτάχθησαν κατά τοῦ ἐμβολίου, ἀλλά πολύ σύντομα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἄλλαξε στάσι καί τό ἔκαμε δημόσια.

Ἔχοντας, λοιπόν, ὑπ’ ὄψιν μου ὅλα τά ἀνωτέρω γιά τά ἐμβόλια αὐτά καί ἐξ ἀφορμῆς τοῦ ὅτι ἐκείνη τήν Κυριακή (27-12-2020) ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας ἔκαμνε μνεία τῶν εἰδεχθῶν ἐγκλημάτων τῆς σφαγῆς ὑπό τοῦ Ἡρώδου τῶν 14 χιλιάδων νηπίων τῆς Βηθλεέμ καί τῶν περιχώρων, ἀλλά καί ὅτι πρόσφατα εἶχε καθιερωθῇ ὑπό τῆς Ἱερᾶς ἠμῶν Συνόδου ἡ Κυριακή μετά τά Χριστούγεννα ὡς ἡμέρα ἑορτῆς γιά τό ἀγέννητο παιδί. Γνωρίζοντας ὅλα αὐτά ἀκόμη ἐδήλωσα ὅτι, ἐάν ἔτσι ἔχουν τά πράγματα γιά τήν προέλευσι αὐτῶν τῶν ἐμβολίων, προσωπικά δέν θά κάνω ἕνα τέτοιο ἐμβόλιο, παρότι τό 2016 πού μετέβην στήν Οὐγκάντα τῆς Ἀφρικῆς ἔκαμα πέντε ἐμβόλια. Ἀλλά τότε δέν ἐλέχθη κάτι τέτοιο καί δέν ὑπῆρχε καμμία ὑποψία περί αὐτοῦ.

Ἑπομένως, δέν ἔκαμα ποτέ ἄλλοτε «ἀπό ἄμβωνος» λόγο ὑπέρ ἤ κατά τῶν ἐμβολίων αὐτῶν, μή θέλοντας νά παρέμβω στήν προσωπική τους ἐλευθερία. Καί στούς ἱερεῖς μας συνιστοῦσα τό ἴδιο, ὅταν κάποιοι εἶχαν ἐκφρασθῇ ἐπ’ Ἐκκλησίες ὑπέρ ἤ κατά τῶν ἐμβολίων. Νά μήν τοποθετοῦνται ἀπ’ ἄμβωνος οὕτως ἤ ἄλλως, γιά νά μή συντελοῦν στόν διχασμό καί τίς συγκρούσεις τοῦ ποιμνίου τους.

3. Δέν ἦλθε ποτέ σέ μένα ἔγγραφο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γιά τόν ὁρισμό ἀνακριτοῦ εἰς βάρος μου, οὔτε γιά τό περιεχόμενο τῶν ἀνακρίσεων. Ὅταν ἐκλήθην στίς 26 καί 27 Αὐγούστου 2021 ἐνώπιον τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου διά τήν παροχήν ἐξηγήσεων, δέν μοῦ ἐζητήθη κἄν νά δώσω ἐξηγήσεις γιά τά ἐμβόλια. Ὁ λόγος τῆς κλήσεώς μου αὐτῆς ἦταν γιά τήν δημόσια ἄρνησί μου νά συμμορφωθῶ πρός τήν ἐντολή τῆς Ἱερᾶς Συνόδου νά τελεσθῆ ἡ Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως καί ἡ Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία ὥρα 9 μ.μ. τό ἑσπέρας τοῦ Μεγ. Σαββάτου, ἐνῷ ἄλλοι Ἀδελφοί Ἀρχιερεῖς, πού ἔκαναν τήν Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως καί τήν Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία, ὅπως ἐγώ, δέν ἐνωχλήθησαν διόλου, διότι δέν ἔδωσαν δημοσιότητα εἰς τήν ἀπόφασίν τους αὐτήν, καί

4. Διά τό «πάγωμα» τῆς διενέργειας τῶν ἀνακρίσεων καί τῆς περαιτέρω διώξεώς μου τά «Κυθηραϊκά» ἀγνοοῦν τήν οὐσία τοῦ πράγματος, παρ’ ὅτι θεωροῦν ὅτι ἄντλησαν πληροφορίες «ἀπό πηγή μή ἐπιδεχόμενη οἱασδήποτε ἀμφισβήτησης, τήν πλέον ἔγκυρη» (ἄς τήν δημοσιοποιήσουν, ἄν ἕτσι ἕχουν τά πράγματα).

Ἡ άλήθεια εἶναι ὅτι, δύο Ἀρχιερεῖς συνήντησαν τόν νομικό παραστάτη μου, τόν Δικηγόρο κ.Διονύσιο Πελέκη, διά νά συζητήσουν τό θέμα αὐτό. Ὁ κ.Πελέκης, πολύπειρος καί ἱκανώτατος νομικός τούς ἐξήγησε συνοπτικά τά ἑξῆς : Τό θέμα τῆς τελέσεως τῆς Ἀκολουθίας τῆς Ἀναστάσεως καί τῆς Ἀναστάσιμης Θείας Λειτουργίας σέ ἄλλη ὥρα, ἀντίθετα ἀπό τήν μακραίωνα Παράδοσι τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι θέμα, τό ὁποῖο ὑπερβαίνει τίς ἁρμοδιότητες τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου καί κατά τόν Καταστατικό Χάρτη τῆς Ἑλλαδικῆς μας Ἐκκλησίας ἐμπίπτει εἰς τήν κρίσιν καί τήν εὐθύνην τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, βάσει τῶν ἄρθρων, τά ὁποῖα τούς ὑπέμνησε.

Καί ἐφ’ ὅσον ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, συνελθοῦσα τόν Ὀκτώβριον τοῦ 2021 ἀπεδέχθη ἐν τῷ συνόλῳ της ἄνευ ἀντιρρήσεως τινος, τήν εἰσήγησιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ.Χρυσοστόμου, ἡ ὁποία εἶχε ὡς θέμα: «Ἡ ἀξία, ἡ σημασία καί ἡ ὑπακοή εἰς τό Συνοδικόν Πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας» καί διά τῆς ὁποίας ὁ Σεβασμιώτατος Μάνης εἰσηγήθηκε τήν παῦσιν τῆς διώξεως τῶν δύο Μητροπολιτῶν (Αἰτωλοακαρνανίας καί Κυθήρων), παρέλκει οἱαδήπτοε συζήτησις ἤ ἐνασχόλησις μέ τό θέμα αὐτό.

Ἑπομένως ἄς πληροφορηθοῦν τά «Κ» καί οἱ άναγνῶστες των ὅτι πρόκειται περί ἰσχυροῦ νομικοῦ ἐπιχειρήματος καί ὄχι περί ρουσφετολογίας ἤ κουκουλώματος.

Καί κάτι ἀκόμη. Ἐπειδή κατ’ ἐπανάληψιν ἔγραψαν τά «Κ» ὅτι, ἐνῶ πρίν ἀπό τόν πόλεμο Ρωσίας καί Οὐκρανίας μιλοῦσα συχνά γιά τό Οὐκρανικό δρᾶμα, μετά ταῦτα ἐσιώπησα σάν νά μή συνέβαινε πιά τίποτε, παραπέμπω τούς ἐνδιαφερομένους στίς Ποιμαντορικές μου Ἐγκυκλίους τοῦ διαρρεύσαντος διαστήματος ἀπό τήν ἕναρξι τοῦ ὀλεθρίου αὐτοῦ πολέμου καί ἐντεῦθεν, ἀλλά καί στό πρόσφατο δημοσίευμά μου γιά τόν διωγμό τῶν Χριστιανῶν τῆς Κανονικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας κ.Ὀνούφριον καί εἰδικότερα γιά τόν ἀπηνῆ διωγμό τῶν Μοναχῶν τῆς Λαύρας τοῦ Κιέβου.

Καλό Πάσχα. Καλή Ἀνάστασι.-

footer

© Copyright 2024 - Ιερά Μητρόπολις Κυθήρων και Αντικυθήρων Back To Top

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.