Slide background
Slide background
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ I. ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗΣ
54124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ. Γρφ. 2310 996-957

Θεσσαλονίκη 15-11-2010

Πρός
τήν Συνοδική Ἐπιτροπή Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν
καί τήν Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων
Τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Ἰωάννου Γενναδίου 14
115 21 ΑΘΗΝΑ

Σεβασμιώτατοι Πρόεδροι τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν,
Σεβασμιώτατοι Συνοδικοί, Ἀγαπητοί Συνάδελφοι,

Ὁ κάθε εὐρωπαῖος πολίτης πέρα ἀπό τίς πολιτικές ὑποχρεώσεις του, ἔχει καί συγκεκριμένα πολιτικά δικαιώματα. Ἕνα ἀπό τά σημαντικότερα δικαιώματα του εἶναι νά μπορεῖ νά ἐνημερώνεται σχετικά μέ τό τί ἀποφασίζουν γι' αὐτόν τά θεσμοθετημένα ὄργανα τῆς Πολιτείας καί τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Πολύ περισσότερο εἶναι λογικό νά ζητᾶ νά ἐνημερωθεῖ γιά καίρια δικαιώματα τῶν πολιτῶν-πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας ἕνας θεσμικός φορέας, ὅπως εἶναι ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Συγκεκριμένα, τό ἀνακῦψαν θέμα γιά τήν «Κάρτα τοῦ Πολίτη» ἀφορᾶ ἄμεσα καί καίρια τούς πολῖτες-πιστούς, οἱ ὁποίοι δικαιοῦνται νά ἔχουν ἔγκυρη ἐνημέρωση ἀπό τήν Ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας. Γνωρίζουμε πολύ καλά ὅτι ἡ «Κάρτα τοῦ Πολίτη» ἐντάσσεται στό πλαίσιο τοῦ νομοθετήματος τῆς Συνθήκης Schengen (1997), ὡς ἀναβαθμισμένη μορφή τῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας, πού ἐπιχειρήθηκε νά ἐφαρμοστεῖ ἀνεπιτυχῶς ἐπί τοῦ ὑπουργοῦ κ. Ἀγ. Κουτσόγιωργα.

Ἡ Συνθήκη Schengen ἀποτελεῖ ἕνα νομοθέτημα πού γιά πρώτη φορά νομιμοποιεῖ τήν ἠλεκτρονική παρακολούθηση τῶν πολιτῶν. Στά ἄρθρα της 92 κ.ἐξ. ὁρίζεται ὡς σύστημα πληροφοριῶν Schengen πού θεσπίζεται γιά τήν πρόληψη τῶν ἀπειλῶν κατά τῆς ἐθνικῆς ἀσφαλείας, τῆς δημόσιας τάξης καί γιά τήν καταστολή ποινικῶν παραβάσεων τῶν μελῶν τῆς Συνθήκης. Καί ἐνῶ στό νομοθέτημα ὑπάρχουν ὅλες οἱ πτυχές τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ἐλέγχου, τῆς διατηρήσεως ἀρχείων κ.λ.π., ἀπουσιάζει προκλητικά ἀπό τή Συνθήκη αὐτή ὁ τρόπος ἐφαρμογῆς της. Δηλαδή μέ ποιόν τρόπο ἤ μέ ποιο σύστημα θά γίνεται ἡ ἠλεκτρονική συλλογή τῶν δεδομένων τῶν πολιτῶν στήν ἀρχική καί στήν τελική φάση (θά ἀρχίσει λ.χ. μέ τήν κάρτα, γιά νά συνεχίσει μέ τήν ἐμφύτευση μικροτσίπ καί τελικῶς μέ τό χάραγμα;).

Στό πλαίσιο θεσπίσεως τῆς Συνθήκης Schengen συζητήθηκε καί ὁ τρόπος ἐφαρμογῆς της καί κατατέθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις. Συνημμένως καταθέτουμε ἕνα CD, ὅπου ἐπιβεβαιώνεται ὁ παραπάνω ἰσχυρισμός μας ἀπό τήν παρέμβαση τοῦ Νομικοῦ Συμβούλου τῆς Ἑλλάδος στίς Βρυξέλλες τό 1997 κ. Γ. Κλοτσώνη σέ ραδιοφωνική ἐκπομπή τοῦ π. Κων/νου Στρατηγόπουλου στίς 15-6-1997, ὅπου ἐνημερώνει ὅτι στά πλαίσια τῆς συζητήσεως τῆς Συνθήκης Schengen προτάθηκε ὡς τρόπος ἐφαρμογῆς τῆς Συνθήκης τό χάραγμα στό μέτωπο ἤ στό χέρι!!!

Στά μέλη-κράτη ὅμως τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ἔφεραν πρός ψήφιση τήν Συνθήκη, ἀποκρύπτοντας ἐπιμελῶς τόν τρόπο ἐφαρμογῆς της καί δεκατρία χρόνια μετά ἀγνοοῦμε τί ἀπεφασίσθη καί ποιός τρόπος ἐφαρμογῆς συλλογῆς των δεδομένων ἀπεφασίσθη, πρᾶγμα πρωτοφανές.

Κατά συνέπεια, ἔχουμε τό στοιχειῶδες ἀνθρώπινο δικαίωμα, πρίν ἀποφανθοῦμε μέ εἰκασίες, ὑποψίες, δημοσιογραφικές πληροφορίες κ.ἄ., νά ζητήσουμε νά μᾶς προσκομισθοῦν τά Πρακτικά τῆς συζητήσεως πού ἔγινε σέ εὐρωπαϊκό ἐπίπεδο γιά τήν Συνθήκη Schengen ἤ ἡ ὅποια ἀπόφαση πού ἐλήφθη ἐκ τῶν ὑστέρων ἀπό τά θεσμοθετημένα ὄργανα τῆς Ε.Ε., ὥστε νά γνωρίζουμε ἐπακριβῶς τί προτάθηκε ὡς τρόπος ἐφαρμογῆς τῆς συλλογῆς προσωπικῶν δεδομένων. Δέν εἶναι λογικῶς ὀρθό νά ἀφήσουμε τόν τρόπο ὑλοποιήσεως μιᾶς Συνθήκης πού ὑπογράψαμε σέ κάποιους, οἱ ὁποῖοι ἐπιμελῶς ἀποκρύπτουν καί δέν μᾶς γνωστοποιοῦν αὐτόν τόν τρόπο. Δέν ζητᾶμε ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή κάτι παράνομο ἤ παράλογο. Ζητᾶμε τά Πρακτικά, γραπτά καί ἠχητικό, ὅπου ἔχει συζητηθεῖ καί προταθεῖ ὁ τρόπος ἐφαρμογῆς τῆς Συνθήκης.

Ὑποστηρίζεται ἐσφαλμένως καί καθησυχαστικά, ὅτι ὅσα ἀφοροῦν τή συλλογή, ἐπεξεργασία καί διάδοση πληροφοριῶν τοῦ πολίτη γίνονται, ἀφοῦ προηγουμένως ἔχει θεσπιστεῖ ὁ Ἐθνικός Νόμος 2472/97, περί προστασίας τῶν προσωπικῶν δεδομένων, ὁ ὁποῖος ἔγινε στό πλαίσιο τῆς προστασίας τοῦ πολίτη ἀπό τούς κινδύνους πού ἐνέχει τό νομοθέτημα τῆς Συνθήκης Schengen.

Ἐδῶ ὅμως ἀκριβῶς ἔγινε ἐξαπάτηση τοῦ πολίτη. Καί τοῦτο, γιατί ἡ Συνθήκη Schengen ἀνήκει στό Πρωτογενές Δίκαιο, ἐνῶ ὁ Νόμος 2472/97 ἀνήκει στό Ἐθνικό Δίκαιο καί μάλιστα στό τριτογενές. Συνεπῶς, ἕνα τριτογενές Δίκαιο δέν μπορεῖ νά ὑπερισχύσει τοῦ πρωτογενοῦς.

Γεννᾶται εὔλογα τό ἐρώτημα: γιατί τό περιεχόμενο τοῦ Νόμου 2472/97 δέν ἐνσωματώθηκε στή Συνθήκη Schengen, ὥστε νά ἔχει κῦρος πρωτογενοῦς Δικαίου; Ἄς μή μᾶς λένε, λοιπόν, ὅτι ὁ Νόμος 2472/97 ἔγινε γιά νά προστατεύσει τόν πολίτη ἀπό κινδύνους τῆς Συνθήκης Schengen. Καί συνεπῶς δέν εἶναι δυνατόν νά προωθοῦν συστήματα ἠλεκτρονικῆς συλλογῆς δεδομένων χωρίς νά ὑφίσταται νόμος προστασίας τοῦ πολίτη πού νά ἐκπηγάζει ἀπό τό Πρωτογενές Δίκαιο.

Ἔχουμε τή γνώμη, ὅτι α) ἡ ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος θά πρέπει νά ἀξιώσει ἀπό τήν Πολιτεία νά συμμετάσχει ὡς θεσμικός φορέας στή διαβούλευση γιά τό Νομικό πλαίσιο πού θά ἀφορᾶ στήν «Κάρτα τοῦ Πολίτη». β) Πρίν νά διαμαρτυρηθοῦμε γιά ὁ,τιδήποτε ἀφορᾶ στήν «Κάρτα τοῦ Πολίτη», νά ἐνεργήσουμε μέ τρόπο ἐπιστημονικά θεμιτό, πού θά διασφαλίζει τό κῦρος τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, ζητώντας εὐθέως διά τοῦ Γραφείου τῆς Ἐκκλησίας στίς Βρυξέλλες τά Πρακτικά τῆς συζητήσεως γιά τήν ἐφαρμογή τῆς Συνθήκης Schengen. γ) Νά σταλεῖ ἐπιστολή τῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρός τόν κ. Πρωθυπουργό καί νά ζητᾶ ἔγγραφη ἀπάντηση στό ἐρώτημα: Κινεῖται ἡ «Κάρτα τοῦ Πολίτη» σέ πλαίσια ἑνός Ἐθνικοῦ Προγράμματος τῆς Κυβερνήσεως, τό ὁποῖο δέν συνδέεται μέ ὁποιοδήποτε ἄλλο Εὐρωπαϊκό Κέντρο, ἤ ἐξυπηρετεῖ στήν ὑλοποίηση τῆς συλλογῆς τῶν προσωπικῶν δεδομένων στά πλαίσια τῆς Συνθήκης Schengen;

δ) Νά ζητηθοῦν καί ἀπό τόν κ. Πρωθυπουργό τά Πρακτικά τῆς συζητήσεως γιά τήν ὑλοποίηση τῆς Συνθήκης Schengen ἤ ἡ ὅποια ἄλλη ἀπόφαση ἤ Ὁδηγία πού ἔχει δοθεῖ ἀπό τήν Ε.Ε. καί ἀφορᾶ τόν τρόπο ἐφαρμογῆς τῆς Συνθήκης Schengen.

ε) Νά ζητηθεῖ ἀπό τόν κ. Πρωθυπουργό νά κάνει τίς ἀπαραίτητες ἐνέργειες ὥστε νά κατατεθεῖ μία «πρόταση γιά ἕνα μή ἀναθεωρήσιμο ἄρθρο στό Εὐρωπαϊκό Σύνταγμα», σύμφωνα μέ τή συνημμένη ἐπιστολή μου τῆς 1-9-2010.

Τέλος, συζήτηση τεκμηριωμένη καί πολύ περισσότερο θέση ἐπιστημονική καί θεολογική μπορεῖ νά τεθεῖ γιά τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη, κατά τήν γνώμη μας, μόνον ὅταν θά ἔχουμε τίς παραπάνω προϋποθέσεις.

Μέ τόν προσήκοντα σεβασμό Δημήτριος Τσελεγγίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. 

 

footer

© Copyright 2024 - Ιερά Μητρόπολις Κυθήρων και Αντικυθήρων Back To Top

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.