Slide background
Slide background
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ I. ΤΣΕΛΕΓΠΔΗΣ
54124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ. Γραφ. 2310 996-957

Θεσσαλονίκη 23-11-2010

Πρός
τό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν, Ἀποκέντρωσης &
Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης

Ὑπ' ὄψιν: Ἐντιμοτάτου κ. Ὑπουργοῦ
Κοινοποίηση πρός: 1) Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆςἙλλάδος
2) Ἡμερήσιο τύπο

Ἐντιμότατε κ. Ὑπουργέ,

Μελετήσαμε τήν ἀπό 17 Νοεμβρίου 2010 ἀνακοίνωση πού ἀναρτήσατε στήν ἠλεκτρονική διεύθυνση τοῦ Ὑπουργείου σας http://www.opengov.gr/ypes μέ τίτλο «Δημόσια διαβούλευση γιά τήν βέλτιστη ἀξιοποίηση τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη».

Ἐν πρώτοις αἰσθανόμαστε τήν ἀνάγκη νά σᾶς εὐχαριστήσουμε γιά τήν πρωτοβουλία σας, νά διαβουλευθεῖτε μέ τούς πολῖτες καί φορεῖς γιά ἕνα τόσο σοβαρό θέμα καί νά ζητήσετε τήν διατύπωση τῶν ἀπόψεών μας, τῶν προτάσεών μας κ.λ.π. Αὐτή ἡ ἐνέργειά σας εἶναι ἀξιέπαινη καί πρωτοφανής γιά τά ἑλληνικά χρονικά καί εἶναι δεῖγμα προσπάθειας γιά ὑγιῆ Δημοκρατία.

Ὡς πολῖτες, λοιπόν, σεβόμενοι τήν ἔκκλησή σας, προβαίνουμε στήν παροῦσα:

Ἐντιμότατε κ. Ὑπουργέ, σέ μία δημοκρατική κοινωνία προηγεῖται τῆς ὅποιας διαβούλευσης γιά ἕνα θέμα ἡ ἐνημέρωση γι' αὐτό τό θέμα. Ἐμεῖς ὡς πολῖτες, διακατεχόμεθα ἀπό πλήρη ἄγνοια γιά τό τί εἶναι ἡ «κάρτα τοῦ πολίτη». Πώς λοιπόν νά προσέλθουμε  στήν διαβούλευση  πού μᾶς καλεῖτε; Πώς νά συμμετάσχουμε στήν δημόσια συζήτηση γιά τήν «κάρτα τοῦ πολίτη»; Πώς νά διατυπώσουμε ἀπόψεις καί προτάσεις γιά ἕνα θέμα γιά τό ὁποῖο κρατούμεθα σέ πλήρη ἄγνοια; Καί πώς διακατεχόμενοι ἐμεῖς οἱ πολῖτες ἀπό πλήρη ἄγνοια, εἶναι δυνατόν ἐσεῖς νά εὐελπιστεῖτε στήν συμβολή μας γιά τή διαμόρφωση μιᾶς «κάρτας πολίτη» πού θά ἀξιοποιηθεῖ στόν μέγιστο βαθμό ἀπό τούς ἴδιους τούς πολῖτες;

Τήν Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2010 ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐξέδωσε ἀνακοίνωση γιά τήν «κάρτα τοῦ πολίτη». Ἐντός αὐτῆς ἀναφέρει ὅτι στελέχη τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως βεβαίωσαν ὅτι  1) «στήν "κάρτα τοῦ πολίτη" θά περιέχονται μόνον τά στοιχεῖα ταυτότητας τοῦ κατόχου καί θά ἐκδοθεῖ πρός ἀντικατάσταση τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητας» καί ὅτι 2) «ἀναμένεται ἀπό τίς ἁρμόδιες κρατικές ὑπηρεσίες νά δοθεῖ πρός δημόσια διαβούλευση στίς ἀρχές τοῦ νέου ἔτους 2011», καί ἑπομένως ἀναμένεται νά δοθεῖ καί πρός τήν Διαρκῆ Ἱερά Σύνοδο, σχέδιο κειμένου μέ τίς τεχνικές καί νομικές προϋποθέσεις γιά τήν ἔκδοση τῆς «κάρτας». Τήν ἴδια ἡμέρα, ὅμως κ. Ὑπουργέ, ἐσεῖς ἐκδώσατε τό ἐν λόγῳ ἀνακοινωθέν, λέγοντας ὅτι ἡ κάρτα «θά διευκολύνει τήν εὐρύτατη ἀνάπτυξη ὑπηρεσιῶν Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης καί θά παρέχονται ἀσφαλεῖς ὑπηρεσίες στόν πολίτη-δημότη, πολίτη-ἀσφαλισμένο, πολίτη-φορολογούμενο, πολίτη-ἀγρότη, πολίτη-φοιτητή κ.λ.π.».  Καί ἐνῶ τά στελέχη τῆς κυβέρνησης  διαβεβαίωσαν τήν Ἱερά Σύνοδο ὅτι ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 2011 θά δοθεῖ τό σχέδιο νόμου πρός διαβούλευση, ἐσεῖς τήν ἴδια ἡμέρα ἀναρτήσατε τήν δική σας ἀνακοίνωση καί καλεῖτε τούς πολῖτες πρός διαβούλευση. Δέν θέλουμε νά πιστέψουμε ὅτι πέραν τοῦ ὅτι μᾶς κρατᾶτε σέ πλήρη ἄγνοια, ἐπί πλέον μεθοδευμένα προβαίνετε καί σέ παραπληροφόρηση ἑνός ἀπό τούς σπουδαιότερους φορεῖς, πού εἶναι ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τά μέλη της ἐκφράζουν τήν συντριπτική πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. 

Δέν θέλουμε, βεβαίως, νά πιστέψουμε οὔτε καί ὅτι ἡ ἐνέργειά σας αὐτή ἔχει ὡς βαθύτερο σκοπό νά διακρίνει πρός τά πού θά κινηθεῖ ἡ διαμαρτυρία των Ἑλλήνων πολιτῶν. Προκειμένου νά διαλυθεῖ κάθε ὑπόνοια περί των ἀνωτέρω, ὀφείλετε κ. Ὑπουργέ, νά ἀνακαλέσετε τήν πρόσκληση πρός διαβούλευση πού στείλατε στούς Ἕλληνες πολῖτες (πού διακατέχονται ἀπό πλήρη ἄγνοια ἐπί τοῦ θέματος)  καί νά προβεῖτε στήν πλήρη, ὀρθή, ἀντικειμενική ἐνημέρωσή τους, ὥστε ἀφοῦ θά γνωρίζουν τό τί τούς ἑτοιμάζετε (ἀφοῦ καί προεκλογικά δέν θέσατε τέτοιο θέμα), νά προσέλθουν στήν συνέχεια στήν διαβούλευση. Ὀφείλετε λοιπόν νά παρέχετε στούς Ἕλληνες πολῖτες ὅλα ἐκεῖνα τά ἀκριβῆ στοιχεῖα, λ.χ.:

1) Ποιές ἀκριβῶς θά εἶναι οἱ χρήσεις αὐτῆς τῆς κάρτας.

2) Θά ἀποτελεῖ καί μέσο οἰκονομικῶν συναλλαγῶν;

3) Θά εἶναι τά δεδομένα της γιά ἐθνική μόνο χρήση ἤ καί γιά διασυνοριακή; (τά δεδομένα θά λαμβάνονται καί ἀπό τίς χῶρες πού ἀνήκουν στήν Schengen;)

4) Ποιά εἶναι τά τεχνικά χαρακτηριστικά της; Θά φέρει μαγνητική ταινία; Μικροτσίπ; Bar Code;

5) Ἔχει ἐγκριθεῖ ἡ χρήση της ἀπό τήν Ἀρχή Προστασίας Δεδομένων; Ποιές εἶναι οἱ νομικές προϋποθέσεις;

6) Ἐάν πρόκειται καί γιά διασυνοριακή χρήση στίς χῶρες πού ἰσχύει ἡ Συνθήκη Schengen, βάσει ποιοῦ νόμου οἱ Ἕλληνες πολῖτες θά προστατεύονται ἀπό τήν διακίνηση, τή συλλογή καί τήν διάδοση τῶν προσωπικῶν τους δεδομένων, λαμβάνοντας σοβαρά ὑπ' ὄψιν τό γεγονός ὅτι ὁ Νόμος 2472/1997 ἀνήκει στό Τριτογενές Δίκαιο καί εἶναι ἀδύνατον νά προστατεύσει τόν πολίτη ἀπό τά ὅσα ἔχουν νομοθετηθεῖ σέ ὑπερεθνικό ἐπίπεδο μέ τήν Schengen, ἡ ὁποία ἀνήκει στό Πρωτογενές Δίκαιο.

7) Μέ τήν «κάρτα τοῦ πολίτη» θά λάβει ὁ κάθε Ἕλληνας πολίτης ἕναν ἑνιαῖο μοναδικό κωδικό ἀριθμό γιά τήν Ἑλλάδα, τήν Εὐρώπη ἤ παγκοσμίως;

8) Πέραν τοῦ ἑνιαίου κωδικοῦ προσωπικοῦ ἀριθμοῦ, θά ἐνυπάρχει σέ αὐτή τήν κάρτα κάποιος κωδικός ἀσφαλείας, ὅπως ὁ ἀριθμός 666;

9) Αὐτή ἡ «κάρτα τοῦ πολίτη» στά πλαίσια  ποιᾶς Κοινοτικῆς Ὁδηγίας γίνεται; Ἀφορᾶ τήν πρακτική ἐφαρμογῆς τῆς Συνθήκης Schengen; Καί ἄν ναί, ἀποτελεῖ κάποιο προστάδιο καί θά ἀκολουθήσει ἄλλος τρόπος ἐφαρμογῆς της στήν συνέχεια;  Ἤ πρόκειται γιά τό τελικό στάδιο;

10) Ποιά ἀκριβῶς ἀσφάλεια θά παρέχει αὐτή ἡ «κάρτα τοῦ πολίτη»; Μήπως σέ εὐρωπαϊκό ἐπίπεδο συζητήθηκε ἡ πρώτη φάση  νά εἶναι στήν κάρτα καί στό τελικό στάδιο νά τίθεται στό χέρι καί στό μέτωπο γιά μεγαλύτερη ἀσφάλεια;

Ἐντιμότατε κ. Ὑπουργέ, οἱ πολῖτες ὅλα αὐτά τά ἀγνοοῦμε καί δέν εἶναι δυνατόν νά ἀνταποκριθοῦμε στήν πρόσκλησή σας. Θά ἀναμένουμε τήν πλήρη καί δημοκρατική ἐνημέρωσή μας γιά ἕνα θέμα πού ἀφορᾶ, ὅπως λέτε, τήν ἐξυπηρέτηση ἡμῶν τῶν πολιτῶν, ὥστε στήν συνέχεια νά ἔχουμε τήν δυνατότητα νά συμμετέχουμε στήν δημόσια συζήτηση καί διαβούλευση.

Μετά τιμῆς
Δημήτριος Τσελεγγίδης Καθηγητής Α.Π.Θ.

footer

© Copyright 2024 - Ιερά Μητρόπολις Κυθήρων και Αντικυθήρων Back To Top

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.