Slide background
Slide background

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ’ ἀριθ. 202/2021)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
Τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

«Τήν νεότητα παιδαγώγησον» (Μέγας Βασίλειος)

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀγαπητοί Γονεῖς καί Κηδεμόνες τῶν παιδιῶν μας
Kαί λοιποί συμπολίτες μας,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
                                                         «Ὁ Χριστός ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν» 


      Δοξάζομεν τόν Πανάγιον Θεόν καί εἴμεθα εὐγνώμονες πρός τήν Παναγίαν Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν διά τήν προστασίαν καί σκέπην τῶν νήσων μας, τῶν Κυθήρων καί τῶν Ἀντικυθήρων καθ΄ὅλον τό χρονικόν διάστημα τῆς ἐπιδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, καί δή κατά τό παρελθόν θέρος καί τό φθινόπωρον εἰς τό ὁποῖον εἰσήλθαμεν σῷοι καί ἀβλαβεῖς. Ἐκφράζομεν δέ καί τάς θερμάς εὐχαριστίας μας, διότι ἄνοιξαν ἤδη τά Σχολεῖα μας καί λειτουργοῦν κανονικά.
      Μέ τήν χάριτι Θεοῦ εἴσοδόν μας εἰς τόν τρέχοντα μῆνα Ὀκτώβριον προετοιμαζόμεθα καί διά τήν λειτουργίαν τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μέ τήν ὑπ΄ἀριθ.3049/17-9-2021 Ἐγκύκλιόν Της ὥρισε ὡς ἡμέραν ἐνάρξεως τῶν Ἐνοριακῶν Κατηχητικῶν Συνάξεων διά τό τρέχον ἔτος τήν δευτέραν Κυριακήν τοῦ μηνός Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., ἤτοι τήν 10ην Ὀκτωρβίου 2021.


     Εἶναι γνωστή ἡ προσφορά καί ἡ διακονία τῶν Κατηχητικῶν μας Σχολείων εἰς τάς ἐνορίας μας καί εἰς τήν χριστιανικήν νεολαίαν μας. Ἕνα αἰῶνα περίπου, ὅπως μαρτυρεῖ ἡ νεωτέρα Ἐκκλησιαστική μας Ἱστορία, ἐργάσθησαν καί ἐργάζονται θεοφιλῶς καί θεαρέστως τά Κατηχητικά μας Σχολεῖα, ὅπου διακονοῦν ἐνζήλως Ἱερεῖς καί Κατηχηταί, καί ἀποτελοῦν τά «πνευματικά θερμοκήπια» καί τάς θερμάς «φωλεάς» τῶν παιδιῶν μας καί τῶν νέων ἀνθρώπων.
     Τό Κατηχητικόν εἶναι τό κατ΄ἐξοχήν Σχολείον τοῦ Χριστοῦ διά τήν μαθητιῶσαν νεολαίαν μας. Μόρφωσις ἠθοπλαστική καί πνευματική, ἀλλά καί μόρφωσις ἐγκυκλοπαιδική προσφέρεται εἰς τά Σχολεῖα αὐτά τῆς Ἐκκλησίας μας, τά ὁποῖα εἶναι ἀδήριτος ἀνάγκη σήμερα νά παίξουν τόν ρόλον τῶν «Κρυφῶν Σχολείων», τῆς ζοφερῆς ἐποχῆς τῆς Τουρκοκρατίας. Καί σήμερα ἡ Ἐλληνική παιδεία ἀπό πλευρᾶς θεολογικῆς καί πνευματικῆς, ἀλλά καί γραμματικῆς καί ἱστορικῆς καταρτίσεως πάσχει σοβαρῶς. Διά τοῦτο οἱ Ἐνοριακές Κατηχητικές Συνάξεις καθίστανται ἔτι πλέον ἀπαραίτητες.
    Ἄς ἀσχοληθοῦμε μέ ἰδιαίτερον ζῆλον κάι προθυμίαν μέ τά παιδιά καί τούς νέους μας, κατά τήν τρέχουσα Κατηχητικήν περίοδον. Νά ἀγαπήσουν τήν λειτουργική καί λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας. Νά μελετοῦν τήν Ἁγίαν Γραφήν, καί ἰδιαιτέρως τήν Καινήν Διαθήκην, καί νά ἀντλοῦν «τά ῥήματα ζωῆς αἰωνίου» ἀπό τά θεῖα της νάματα. Νά προσεύχωνται καί νά ἀγωνίζονται «τόν καλόν ἀγῶνα τῆς πίστεως».
                                                                             Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,
     Ἔχουν πολλές ἀσχολίες καί δραστηριότητες ἐντός καί ἐκτός τοῦ Σχολείου τά παιδιά εἰς τούς σύγχρονους καιρούς (ἐκμάθησις γλωσσῶν, φροντιστήρια, μουσική, χορευτικά συγκροτήματα, ἀσχολίες μέ τό Internet κ.ἄ.). Ὅμως, κάι ἡ ἠθική καί πνευματική κατάρτισις εἶναι πρωτεύουσα ἀνάγκη γι΄αὐτά. Ἡ προεφηβεία καί ἡ ἐφηβεία θέλουν ἠθικά καί πνευματικά στηρίγματα, ὅπως τά δενδράκια θέλουν τό στήριγμά των.
     Μέ τήν Χάριν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ θά συνεχισθοῦν οἱ προσπάθειες τῶν Κατηχητικῶν μας Συνάξεων στή Χώρα, τό Λιβάδι, τόν Κάλαμο, τά Φράτσια, τίς Καρβουνάδες καί τό Κεραμωτό, τά Πιτσινιάνικα, τόν Ποταμό, τόν Καραβᾶ, τά Λογοθετιάνικα, τήν Ἁγία Πελαγία καί τόν Αὐλέμωνα. Νά ἐνημερωθοῦν οἱ Γονεῖς καί τά παιδιά γιά τίς Κατηχητικές αὐτές συντροφιές. Ἐπίσης, καί τά τμήματα μουσικῆς (Λιβάδι, Ποταμός, Καραβᾶς) θά λειτουργοῦν καθώς καί τά χορευτικά.
Διά τούς Γονεῖς καί Κηδεμόνες θά γίνεται διαδικτιακῶς (ἤ ἀν βελτιωθοῦν οἱ ὑγειονομικές συνθήκες καί διά ζώσης) ἡ Σχολή Γονέων ἅπαξ τοῦ μηνός.
     Εὐχόμενος ὅθεν, εἰς ὅλους σας τήν κατ΄ἄμφω ὑγείαν καί πᾶσαν παρά τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ ἡμῶν εὐλογίαν, διατελῶ,
                                                                               Μετ΄εὐχῶν καί ἀγάπης
                                                                                     Ὁ Μητροπολίτης

                                                                     †Ὁ Κυθήρων & Αντικυθήρων Σεραφείμ

 

footer

© Copyright 2024 - Ιερά Μητρόπολις Κυθήρων και Αντικυθήρων Back To Top

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.